Мегалитно Тракийско светилище "Кара Кая" - Западни Родопи

В два центъра - горе при скалистия връх с форма на пирамида и долу, при реката са били съсредоточени култовите действия в забележителното скално светилище "Кара кая", намиращо се при изворите на р. Вищерица в Западните Родопи. Керамичният материал се отнася най-общо към втората половина на І хил. пр. Хр. Скалните изсичания при върха са с кръгла и сърцевидна форма. Забележително е скалното изсичане с форма на конска челюст, както и това с форма на каменна ладия - насочена точна на запад. И двете изсичания представляват своеобразни скални олтари. Северно до естествената скална пирамида била прилепена архитектурна част, днес в руини и напълно унищожена от иманярската инвазия.

На брега на р. Вищерица е разположен огромен скален олтар, грубо оформен като риба, както и каменна арка. И двата мегалитни паметника са маркирани с кръгли скални изсичания (Марков, В., Гоцев, Ал., Янков, А. Сакрално пространство в Древна Тракия. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003; Марков, В. Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ "Неофит Рилски" 2007;Gotsev2004:Gotsev,A.Thracian Cult Places in West Rhodopa Mountains During the I Millennium B.C. Some Aspects of Their Surveys. - In: Art and Culture with no Limits. Blagoevgrad: Neofit Rilski, 2004, p. 15-24).

Izsechen jertvenik

Скално изсечен жертвеник на върха

Jertvenik

Жертвеник с форма на конска стъпка

Jertvenik-konska chelust

Мегалитен жертвеник с форма на конска челюст

Jertvenik-ladiq

Скален жертвеник с форма на ладия

Skalen jertvenik-riba

Скален жертвеник край р. Вищерица с форма на риба

Jertvenik za vazliqniq

Скално изсечен жертвеник за възлияния върху Каменната ладия

Arka

Скална арка при р. Вищерица

Piramida

Скалната пирамида на върха

Trakiiska keramika

Тракийска керамика

Izsledovaatelski ekip

Изследователският екип на върха на Кара кая