Тракийско мегалитно светилище "Цареви порти" край с. Ковачевица, Гоцеделевско

Аналогични на образно казано "живите" тракийски светилища от с. Долно Дряново, Крибул и с. Бачево е скалното светилище Цареви порти, край с. Ковачевица, Гоцеделчевско. Скалната арка и тук е изсечена високо в естествената скала, като отново от юг, подобно на Скрибина, се наблюдава голяма и хорстово разположена площадка, с множество следи от култови действия - фрагментирана керамика, най-ранната датираща от старожелязната епоха, а най-късната - от втората половина на І хил. пр. Хр. През 2001 г. в иманярските изкопи бяха регистрирани и следи от опалвания в културния пласт. В най-високата част на хребета, непосредствено над скалната арка се наблюдава могилно струпване, както и разрушения от сграда, южно от могилата. През 2002 г. екипът, воден от Ал. Гоцев регистрира археологически материали - фрагментирана керамика и в пещерата, разположена непосредствено под скалната арка. Така стана ясно, че и тук, по подобие на голяма част от изследваните в региона мегалитни светилища следите от култовите действия са съсредоточени в два основни центъра, съответно в позициите "горе" и "долу". Погледнато в структурно-семантичен план това са позициите, свързани с небесното пространство и с подземния свят.

Резултатите от интердисциплинарния анализ на източниците ни кара да мислим че става дума за древнотракийско мегалитно царско светилище, свързано с обезсмъртяването на тракийски царе. (Марков, В. Културно наследство и приемственост. Наследство от древнотракийските свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 236-248; Гоцев, Ал. Проучвания на тракийските светилища в Западните Родопи.- В: Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда. ред. М. Тонкова, Ал.Гоцев. София: 2008, с. 194-135).

rock arch

Скалната арка

General view

Скална арка. Общ план

view from the east

Общ изглед от изток

Mound heaping

Могилно струпване на върха