Archetypal symbols

 

 

Резюме

 

Изследването е интердисциплинарно и кръстосва научните полета на историята на културата и на психологията. Теоретична база на текста са

трудовете на Карл Густав Юнг и неговите последователи. Юнг нарича архетиповете универсални образи, съществуващи от древни времена и намиращи силно проявление в митовете и във вълшебните приказки. В изследването се следва концепцията, че ако едно явление е характерно за всички човешки общности, то представлява израз на архетип на колективното несъзнавано. Основен репер за нейното прилагане е културата на Древна Тракия.

Първа глава е посветена на архетипа на "Майката", който намира проекции в образите на женските божества. Без да се засяга тезата за социалния строй на обществото и остарялата кабинетна концепция за матриархат, се подчертава наличието на огромен брой артефакти от палеолита, неолита и халколита, представящи образа на женско божество. Това от своя страна сигнализира за ранно формираната фундаментална роля на този мисловен и митологичен конструкт и предопределя неговата трайност.

Във втора глава са разгледани образите, олицетворяващи дейната, борбена, оцеляваща страна на мъжкото начало, като проекции на архетипа "Божественото дете", "Детето-герой". В тракийски контекст този образ е анализиран във връзка с митологизирането на образа на владетеля.

Трета глава е посветена на "оттеглилия се герой". Той е разгледан като отделен архетипен образ - така нареченият образ на "помощника", "мъдрия старец", "отшелника". Този образ се намира на границата с трансцендентното и божественото.

В четвърта глава е анализирана митологемата "свещен брак" като архетипна алегория на отношенията между мъжкото и женското начало в митовете.

Текстът на пета глава представя мегалитните и скално-изсечени паметници, анализирани на база възприятието и въздействието на свещените пространства.