Проф. днк Васил Марков - Директор, e-mail: ve22@abv.bg, GSM: 0899 89 35 62

 • Секция "История на културата. Древни култури" ръководител Проф. днк Васил Марков
 • Секция "Музикален фолклор" ръководител проф. д.изк.н Йордан Гошев
 • Секция "Древни източносредиземноморски морски култури и корабоплаване" ръководител
  - Проф. дин Калин Порожанов, e-mail: kalinsp@abv.bg
 • Секция "Археология" ръководител
  - Доц. д-р Алексей Гоцев, e-mail: alexiam@abv.bg
 • Секция "Етнология" ръководител
  - Доц. д-р Ангел Янков, e-mail: a_yankov@abv.bg
 • Секция "Археоастрономия" ръководител
  - Доц. д-р Алексей Стоев, e-mail: stoev52@abv.bg
 • Секция "Студентски и докторантски изследвания" ръководител
  - Гл. ас. д-р Димитрия Спасова, e-mail: dimitria_@abv.bg

 

 

Университетският научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури е създаден през 2008 г. с решение на Академичния съвет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Той е специализирана университетска интердисциплинарна научна структура.

Изграждането на Центъра е в синхрон със стратегията на ЮЗУ "Неофит Рилски" да бъде значима и авторитетна, модерна, научно-образователна и социално-културна  институция в системата на висшето образование в Югозападна България и съседните региони на Балканите и Югоизточна Европа", както и в максимална степен работи за реализирането на основната стратегическа цел на Югозападния университет: "УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ЮЗУ КАТО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТРАНСКУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - СЪИЗМЕРИМА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ АКАДЕМИЧНА ИНСТИТУЦИЯ, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАЩА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ С БАЗОВАТА ПОДГОТОВКА..."

Центърът се създава при партньорското участие и подкрепа на Национален археологически институт с музей при БАН - София, Регионален етнографски музей "Стою Шишков" - Пловдив, Народна астрономическа обсерватория с планетариум "Юрий Гагарин" - Стара Загора.

Цели и задачи:

Основна цел на Центъра е да изследва древните култури в Европа, в частност на Балканите и в Източното Средиземноморие. Като интердисциплинарно научно-изследователско звено  Центърът прилага методите и привлича специалисти от научни области като: история на културата, културология, стара история, археология, етнология, езикознание, археоастрономия, геоархеология и други науки, свързани с изследването на древните култури и социализирането на културно-историческите паметници. С последния си аспект Центърът има и научно-приложни функции и в тази посока работи за свързването на науката с реалния стопански живот.

Акцент на научно-изследователската дейност на Центъра са комплексните теренни експедиции

За развиването на своята дейност Центърът работи в сътрудничество и влиза в партньорски отношения с аналогични или близки научно-изследователски звена в страната и чужбина.

Центърът организира периодично Международен научен симпозиум "Древни европейски и източносредиземноморски култури". В него участвуват както водещи европейски и световни учени, така и млади изследователи - докторанти и студенти, току що започващи своя научен път.

Всяко издание на Симпозиума се конкретизира като тематика съобразно с актуалните въпроси в науката. Центърът и ЮЗУ "Неофит Рилски" са основни домакини на Симпозиума. При интерес от страна на партньорските организации, той може да бъде изнесен еднократно като домакинство и в други научни институции в страната и чужбина.

Центърът публикува периодично резултатите от изследванията в свое научно издание озаглавено "Годишник на Научно-изследователския център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград"

В центъра се съчетава научно-изследователска и образователна дейност. Той служи за научно-практическа база за обучение на докторантите и студентите, проявяващи интерес към изследванията в областта на древните култури, чрез включването им в реални научни изследвания с акцент теренни експедиции. Така студентите имат възможност да се изграждат като млади изследовеатели и учени още тук на студентската скамейка.

Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури е първоприемник на опита и научните резултати на работещата от 2001 г. и понастоящем Национална интердисциплинарна научноизследователска програма "Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила", организирана съвместно от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Национален археологически институт с музей при БАН - София, Регионален етнографски музей -Пловдив и Народна астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора.