S.P.1

Резюме


В монографията са представени резултатите от комплексната научна експедиция "Тракийски светилища от Западните Родопи и Пирин", организирана от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Археологическия институт с музей при БАН - София и Етнографски музей - Пловдив за етапите 2001-2002 г.

Анализирани са историята и резултатите от археологическите проучвания на тракийските светилища в Западните Родопи. В етноложката част са характеризирани древните езически черти в народните летни празници, в народната демонология и традиционните лечебни практики.

Последната трета част "Сакрално пространство от Западните Родопи и Пирин" с автор Васил Марков е посветена на културно-историческия анализ на източниците. Направен е опит за частична реконструкция на древните култови практики. Изследвана е култовата приемственост между древнотракийски езически и християнски свети места, проучени от експедицията в землището на с. Ковачевица, Гоцеделчевско.

Публикувани са първичните резултати от проучването на изследваните от експедицията скални арки от тракийските светилища "Цареви порти", край с. Ковачевица, "Поп Симонов мост/Градището" край с. Долно Дряново и "Скрибина", край с. Крибул, Гоцеделчевско. Специално внимание е отделено на живите народни лечебни практики свързани със скалните арки от Крибул и Долно Дряново като вероятно древнотракийско наследство в българската народна култура.

Посочени са паралели от аналогични паметници и обредни практики известни от територията на Р Македония. Направен е структурен, семантичен и функционален анализ на тракийското мегалитно светилище "Маркова скала", край с. Долен, Гоцеделчевско, както и на традиционните народни лечебни практики, свързани с него.

Накрая са анализирани известните легенди, народните култови практики и новооткритите от експедицията археологически паметници в циркуса на Поповото езеро в Централен Пирин. Защитена е тезата, че се касае за особено значим древнотракийски сакрален център, оставил трайни следи не само като археологически паметници, но и в духовната култура както на българите от този регион, така и на други балкански етноси чак до края на XIX в.

 

download Линк към пълното електронно издание

Автори: Васил Марков, Алексей Гоцев, Ангел Янков
ISBN 954-680-290-5
Издателство: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2003 г.