Traditions and Cultural Routes

 

 

 

 

 

Резюме

 

"Традиции и културни маршрути в Югозападна България" е издание, чиято цел е да представи някои важни природни и културно-исторически характеристики на Югозападна България. Голяма част от тях все още не са сред емблематичните за региона, но са с потенциал за едно друго вглеждане и вчувстване в неговите специфики. Чрез тях се показва локалното възприятие на определени обекти и практики, обвити с мистика и запазили древни световъзприятия. Тяхното изследване е резултат на научни наблюдения, документиране и анализи на мултидисциплинарен екип от учени (културолози, социолози, музиколози, антрополози) от Югозападния университет "Неофит Рилски". В него участват доц. д-р Мария Вълкова, проф. д-р Иванка Влаева, доц. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов. Те систематизират няколко десетилетия своя работа на терен, изучаване на архивни материали, социологически анкети и анализи, документиране на фолклорни и фестивални практики, археологически наблюдения и представяне на резултати от тези дейности в различна научна, образователна и медийна среда.

Представените в книгата материали нямат задача за обхватност и изчерпателност, а за нова моментна снимка на състоянието и възможностите за културен туризъм през последните години, за друг поглед върху базата на нови изследвания. Те се опитват да очертаят някои непознати или по-малко известни факти и обекти, обвити със своя предистория, легендарност, исторически и фолклорни обяснения, които да представят характерно културно наследство от югозападния регион.

Включените материали показват актуални насоки за обогатяване на културни индустрии и културен туризъм според световни и европейски програми за тяхното развитие. Обобщава се изследване сред младите хора относно техните нагласи към културен туризъм. Анализира се мястото на музиката в региона от гледна точка на традициите и на съвременните институции и фестивални практики. Предлагат се нови културни маршрути, които да насочат към съхраненото културно и природно богатство по долините на река Струма и на река Места. Всички тези изследвания показват огромния потенциал за активиране на още културни ценности, който да се използва за съхраняване на традициите и за тяхното умело включване в културни индустрии с положителен ефект.

Иванка Влаева

 


Автори: Иванка Влаева, Мария Вълкова, Димитрия Спасова, Антон Генов
ISBN 978-954-00-0281-1
Издателство: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2021

 

Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие", финансирана от Министерството на образованието и науката.