Юбилейна научна конференция по повод 35 години от създаването на ЮЗУ "Неофит Рилски" и във връзка с юбилей на проф. дфн Надежда Драгова

28-29 X 2011

 

28. X. 2011 г. - петък

Пленарно заседание

Водещ: Доц. Д-р Мария Вълкова


9.20-9.30 Официално откриване

9.30-9.50 Поздравления и приветствия във връзка с юбилейната годишнина на проф. дфн Надежда Драгова

9.50-10.20 Проф. дфн Надежда Драгова

Езиците на Културата - пленарен доклад

Кафе пауза

 

10.30 - Заседания по секции

 

Секция І-ва, Зала 114

Първо заседание

Водещ: Проф. дн Даринка Караджова

 

10.30-10.50 Проф. чл. кор. Иван Добрев (СУ)

Новото начало в старата българска литература

10.50-11.10 Проф. дн. Елена Коцева (СУ)

Ретроспективен прочит на старобългарски текстове (подбор XIX-X в.) или старата българска литература в диренето на национална идентичност

11.10-11.30 Проф. Даринка Караджова (ЮЗУ)

За богомилското хоро от стечките в Босна и Херцеговина

Пауза 10 мин.

11.40-12.00 Доц. д-р Лилия Илиева, доц. д-р Маргарет Димитрова (ЮЗУ, СУ)

Рецепцията на "История славянобългарска": преписи от началото на XIX в. (Карловацкият препис)

12.00-12.20 Докт. Галя Господинова (СУ)

Литургията на св. Василий Велики в Служебника на патриарх Евтимий №231 от НБКМ

12.20 -12.40 Проф. Анчо Калоянов (ВТУ)

Една неразпозната полемика в текстовете за Св. Отец от 70-те години на ХV в.

12.40-13.00 Доц. д-р Раки Бело, ас. Миранда Бело (ВТУ)

Мястото на католическата традиция в албанската литература от XVI и XVII в.

Пауза 60 мин.

 

Секция І

Второ заседание

Водещ: Гл. ас. д-р Янко Христов


14.00-14.20 Д-р Таня Казанджиева (Министерство на отбраната)

Тайният символен език в българските църкви

14.20-14.40 Д-р Виктор Банов

Светлината в иконописната традиция

14.40-15.00 Д-р Оля Григорова (ЮЗУ)

Град на чудесата - разкази от османския Кюстендил

Пауза 10 мин

15.10-15.30 Екатерина Тодорова (СУ)

Невербалната култура на средновековието

15.30-15.50 Гл. ас. д-р Янко Христов (ЮЗУ)

Още за "Сказание за железния кръст": За някои аспекти от бита и жизнената среда в старобългарския цикъл разкази

15.50-16.10 Гл. ас. д-р Ваня Колева (ШУ)

Играта "Да направим мост" или "Плетеница", но и "Станче" - микрообраз на философията за живота у българите

16.10-16.30 Доц. д-р Драгомир Лалчев (ЮЗУ)

По следите на легендарната Парория

16.30 -16.50 Prof.as.dr. Dhimitri Bello (Университет Тирана)

Семантична съпоставка на ориентални  балканизми в български и албански

16.50-17.10 Ахмед Кавалов

Религиозна проза на българите мохамедани от Якоруда и нейните старобългарски апокрифни съответствия

 

Секция ІІ

Зала 412

Първо заседание

Водещ: Проф. дн Ангел Ангелов

 

10.30-10.50 Ст.н.с. д-р. Йорданка Бибина (Институт за балканистика с Център по тракология)

Езикът на Изтока в съвременната турска поезия (Асаф Халет Челеби)

10.50-11.10. Проф. дн Лилия Кирова (Институт за балканистика с Център по тракология)

Отворените граници на превода

11.10-11.30 Доц. д-р Антоанета Балчева (Институт за балканистика с Център по тракология)

Езикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера. (По материали от сръбската и хърватска литератури)

Пауза 10 мин.

11.40-12.00 Гл. ас. Д-р Юлия Йорданова (СУ)

Одиозна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски)

12.00-12.20 Доц. д-р Сава Сивриев (ШУ)

Лириката на Иван Вазов и езикът на българската култура след Възраждането

12.20 -12.40 Доц. д-р Владимир Донев (ВТУ)

Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевия carmen horrendum

12.40-13.00 Доц. д-р Стилиян Стоянов (ЮЗУ)

Технологии и литература

Пауза 60 мин.

 

Секция ІІ

Второ заседание

Водещ: Проф. дн Лилия Кирова


14.00-14.20 Гл. ас. д-р Красимира Петрова (СУ)

Междуметията в руски и български вицове

14.20-14.40 Д-р Бранко Йотев (Гимназия по туризъм, Димитровград Сърбия)

За някои общи френски заемки в българския и сръбския книжовен език

14.40-15.00 Гл. ас. Гергана Георгиева (ЮЗУ)

Многоезичието - част от културното многообразие на европейския съюз

Пауза 10 мин.

15.10-15.30 Ас. Яна Сивилова (СУ)

Чуждото слово в ироничното говорене

15.30-15.50 Доц. д-р Татяна Стоичкова (ЮЗУ)

Езикова политика - въпроси на културното многообразие

15.50-16.10 Гл. ас. Наташа Спиридонова (ЮЗУ)

ПР като демиург на културен опит

16.10-16.30 Д-р Гергана Георгиева

Езиците на културата в Международния фестивал "Сурва" в Перник (Култ. инф. център Перник)

16.30-16.50 Доц. д-р Мария Вълкова (ЮЗУ)

Културно-исторически ориентири при изследване отношението към неопределеността

16.50-17.10 Prof. as. dr. Adem Jakllari(university of Tirana)

The Myth of Sacrifice in Islam Kadare and Ivo Andric (Genetic and Strukctural Comparison)

 

Секция ІІІ

Зала 572

Първо заседание

Водещ: Доц. д-р Десислава Лилова


10.30-10.50 Проф. дн Рая Заимова (Институт за балканистика с Център по тракология)

"Езикът на Просвещението"?

10.50-11.10 Доц. д-р Елена Тачева (ЮЗУ)

От "позорището на мира сего" до историческото "позорище" в два примера от литературата на Българското възраждане)

11.10-11.30 Д-р Анна Алексиева (Институт за литература при БАН)

Реторики на националното в българската възрожденска поезия

Пауза 10 мин.

11.40-12.00 Доц. д-р Дора Каменова

Сюжетът" Откровение "/ Апокалипсис / в творчеството на Албрехт Дюрер / 1471 - 1528 / и Захари Зограф /1810 - 1853/ (ЮЗУ)

12.00-12.20 Доц. д-р Алла Папцова (КГУ, Молдова)

Образ прошлого у гагаузов и болгар в Молдавы

12.20-12.40 Д-р Константин Рангочев (Асоцияция Онгъл)

Фолклорна и/или книжовна история?

12.40-13.00 Доц. д-р Десислава Лилова (ЮЗУ)

В търсене на предци: възрожденската емиграция и формирането на историческия канон

Пауза 60 мин.

 

Секция ІІІ

Второ заседание

Водещ: Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов

 

14.00-14.20 Проф. Мохамед Аллами (Рабат, Мароко)

Културата и сближаването на народите

14.20-14.40 Доц. д-р. Добринка Пейчева (ЮЗУ)

Съвременни трансформации в комуникационното пространство

14.40-15.00 Докт. Светлин Абаджиев (ЮЗУ)

Пластичните изкуства в България в периода 1989-2000 г. (Изкуство в преход)

Пауза 10 мин

15.10-15.30 Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов (ЮЗУ)

Културата като компенсаторен механизъм на човешкото състояние на биологична безпомощност

15.30-15.50 Д-р Юлиян Митев (НХА)

Българският видеоарт - екранен език и постмодернизъм

15.50-16.10 Д-р Димитър Атанасов (СУ)

Езиците на миналото в градската среда: дебатът за паметниците от епохата на социализма

16.10-16.30 Докт. Юлиян Божидаров (НХА)

Харалампи Тачев и българския декоративен стил от 20-те години на ХХ век. Тенденции в областта на орнаменталната украса и сецесионната естетика в България

16.30-16.50 Dr. Eldon Gjikaj (University of Tirana)

Common Components of the Poetry of Migjeni and Kerlezha

16.50-17.10 Prof. as. dr. Aljula Jubani (University of Tirana)

Political Discourse and the Albanian Society in Dictatorship

 

Секция ІV

Зала 577

Водещ : Д-р Вихра Баева

 

10.30-10.50 Проф. Васил Марков (ЮЗУ)

Езикът на символите от древнотракийските мегалитни светилища

10.50-11.10 Д-р Димитрия Спасова (ЮЗУ)

Културно-исторически наслоения в магическите практики чрез обредна храна

11.10-11.30 Янка Тапанска

Езикът на нематериалното културно наследство

Пауза 10 мин.

11.40-12.00 Докт. Николета Петкова (ЮЗУ)

По въпроса за изобразителния език на мита

12.00-12.20 Д-р Вихра Баева (ИЕФЕМ при БАН)

Култът към св. Зона в Мелник: Лични разкази и религиозна култура

12.20-12.40 Д-р Галин Георгиев (ИЕФЕМ при БАН)

Сватбата като език на културата. Историко-културни аспекти в развоя на сватбената обредност от група селища в Украйна и България

12.40-13.00 ДИН Елизавета Квилинкова (МАН, Кишинев)

Гагаузско-болгарский билингвизм гагаузов или двуязычие гагаузского фольклора: предположения и факты

13.00-13.20 Д-р Росен Малчев (Асоц. Онгъл)

Връзката "Белчин - Герман (Джерман)" в "Рилската повест" на Владислав Граматик. 2. Топосът "Герман (Джерман)"

Пауза 40 мин.

 

Секция ІV

Второ заседание

Водещ: Доц. д-р Татяна Шопова

 

14.00-14.20 Докт. Светлана Александрова (ЮЗУ)

Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване като инструмент в диалога между културите

14.20-14.40 Докт. Татяна Христова (ЮЗУ)

Масовият вкус и влиянието му върху визуалността в съвременното облекло

14.40-15.00 Доц. д-р Татяна Шопова (ЮЗУ)

Информационната грамотност в електронната среда за обучение

15.00-15.20 Д-р Ольга Радова (МАН,Кишинев)

Болгары и гагаузы Юго-Восточной Европы, их общие этноисторические реалии и современность

15.20-15.40 Докт. Стоянка Шопова (СУ)

Невербална интеркултурна комуникация при организации от мултикултурален тип

15.40-16.00 Доц. Ралица Игнатова (ЮЗУ)

Невъзможност за дословност

16.10-16.30 Белла Хараламбова (НУИ Панайот Пипков, Плевен)

Музиката - езикът на чувствата

16.30-16.50 Докт. Анна Шваба (БГУ, Минск)

Мифологические представления об атмосферных явлениях в традиционном фольклоре белорусов

 

Зала

Секция V

Водещ: гл. ас. д-р Григор Григоров

 

10.30- 10.50 Доц. д-р Ирина Казакова (БГУ, Минск)

Жанровое и тематическое своеобразие белорусских быличек

10.50 - 11.10 Проф. Димитър Кенанов(ВТУ)

За вярата, надеждата и любовта (Слово/степен 30 на книгата "Лествица")

11.10-11.30 Гл. ас. д-р Григор Григоров (ЮЗУ)

Невербалния език на християните вербализиран в Рилска повест

Пауза 10 мин.

11.40-12.00 Докт. Невена Гавазова (ВТУ)

За практическите добродетели в "Слово към пастиря" от преп. Йоан Лествичник

12.00-12.20 Доц. д-р Мария Спасова (ВТУ)

Мотивът за вграждането в среднобългарски преводен текст от XIV век

12.20-12.40 Доц. д-р Владимир Пенчев (ЮЗУ)

Езикът на информацията или как сайтът ражда представи

12.40-13.00 Доц. д-р Венета Янкова (Сегед, Унгария; ШУ)

Свети места на Балканите: утраквистични светилища и общи места на паметта

Пауза 60 мин.

 

Секция V

Второ заседание

Водещ: гл. ас. д-р Григор Григоров


14.00-14.20 Доц.  д-р Ирена Бокова (НБУ)

Градът - културни пейзажи и реконструиране на територии

14.20-14.40 Докт. Валбона Муча (ЮЗУ)

Една различна концепция за културата

14.40-15.00 Нуредин Чечи (Университет в Елбасан, Албания)

Отражение на динамиката на еволюцията на културните ценности в социалната среда на гр. Елбасан, Албания

15.00-15.20 Марта Топчиу (Университет в Елбасан, Албания)

Религиозната толерантност, една културна ценност, характерна за албанците, както в миналото, така и днес.

15.20-15.40 Д-р Теодора Кирякова (ЮЗУ)

Езикът във фразеологията като език на културата

15.40-16.00 Д-р Садрие Гюнеш (YTÜ, İstanbul)

Употребата на различни азбуки в писмения турския език

16.00-16.20 Доц. д-р Тодор Моллов (ВТУ)

Слънчевият календар в 2 Енох - старобългарски употреби

16.20-16.40 Проф. Казимир Поконстантинов (ВТУ)

Между заклинанието и молитвата по текстове върху оловни амулети от Х век и Требниците от ХІІІ век

16.40-17.00 Доц. Светлана Христова (ЮЗУ)

Българи и чужденци: българското говорене на чуждостта

17.00 - 17.20 Проф. Спартак Паскалевски (ШУ)

Модели на балканските пластични изкуства

17.20 - 17.40 Светлана Георгиева (Одески нац. Университет)

Българската сватба в Украйна: традиции и новации. Етнолингвистичен аспект

 

29. X. - събота

ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИ МАНАСТИР

Тръгване: 9.30 от Университетски комплекс Бачиново;

10. 00 от УК-1 на ЮЗУ

Връщане от Рилски манастир до Благоевград: 14.00

От Благоевград за София:18.00

 

Ezitsite na kulturata