На 24 януари 2017 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд на тема "Скални светилища от Рило-Родопския масив. Семантични и функционални аспекти" на Антон Генов - редовен докторант в катедра "Културологя" при ЮЗУ "Неофит Рилски". Научен ръководител на дисертанта е проф. д.н.к. Васил Марков.

Научното жури в състав:

  • проф. д.н.к Васил Марков - катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски" /председател/,
  • проф. д.и.н. Валерия Фол - директор на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културното наследство при УниБИТ, Институт по балканистика с Център по тракология при БАН,
  • доц. д-р Алексей Гоцев - Секция по Тракийска археология, Национален Археологически институт с музей при БАН; хоноруван преподавател в катедра "История" и катедра "Културология" на ЮЗУ "Неофит Рилски",
  • проф. д.ф.н. Костадин Динчев,
  • доц. д-р Ангел Янков - Регионален етнографски музей - Пловдив

присъди на Антон Генов образователната и научна степен "Доктор" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

Антон Генов - публична защитаАнтон Генов - публична защита

Антон Генов - публична защитаzashtita anton 4

zashtita anton 3zashtita anton 2