Тракийски мегалитни светилища "Митровица" и "Острец" - Западни Родопи

В междуречието Места - Вищерица бяха регистрирани от експедицията ни още множество древнотракийски сакрални паметници. Сред тях най-значимо е скалното светилище Митровица, разположено върху импозантен скален връх, непосредствено извисяващ се над източния бряг на р. Места при едноименното село. Светилището е многостъпално. Култовите площадки се развиват във височина. Върху предпоследната площадка днес е разположено черковището "Св. Димитър" - Митровица, наследило древнотракийския култов паметник и почитано до днес. В ниската си част - в м. Падала сакрализираната територия е имала и архитектурна част, която още 2004 г. заварихме силно пострадала от иманярска инвазия. Около значителна по размерите си каменна могила, служеща за жертвеник се развиват неголеми архитектурни комплекси. От при проучването частично се наблюдаваше суха зидария, както и строителство на хоросанова спойка, фрагменти от римска строителна керамика. Битовата керамика датира паметника от предримската, римската и късноантичната епохи. Откритите дарове - железен сърп, прешлен от вретено, тежест за стан, както и топонима Митровица ни карат да мислим, че се касае за светилище на Великата богиня, отъждествявана в трако-римската епоха навярно с Деметра. За съжаление този уникален древнотракийски култов паметник, за който може да се предполагат следи от мистериален култ, беше унищожен изцяло от иманярите чрез ползването на верижна техника през 2005 г.

В съседство от юг, върху най-добре изявения конусовиден връх в тази част на Западните Родопи - Острец беше регистриран друг значим култов обект. Конусовидният връх завършва с добре заравнена елипсовидна  площадка с приблизителни размери 75 на 40 м. Наблюдават се следи от архитектурни градежи. За съжаление и този паметник е напълно унищожен от иманярската инвазия. Керамичният материал, открит при обхождането на екипа на Ал. Гоцев, датира от предримската и късноантичната епохи (Гоцев, Ал., Марков, В. Теренно обхождане с цел издирване на археологически обекти по проект "Тракийски светилища от Западните Родопи и Пирин" - В: АОР за 2004 г. София: АИМ при БАН, 2005, с. 66-67; Марков, В. Културно наследство и приемственост. наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ Неофит Рилски" 2007).

Rock sanctuary

Скално светилище Митровица. Мегалитна арка

 Sacral tip

Върхът на сакрализираната скална територия

Rock cut altar

Скално изсечен жертвеник

Padala

м. Падала. Скалната могила - жертвеник

 Thrust

Провиране през сакланата арка

Ancient potteryАнтична керамика от територията на съвременното черковище

Антична керамика от територията на съвременното черковище

Thracian ceramics

Тракийска керамика от могилата-жертвеник

Thracian ceramics1

Тракийска керамика от каменната могила - жертвеник

Gifts

м. Падала. Дарове от мегалитния жертвеник с форма на могила