Мегалитни Тракийски светилища "Селанов Бук", "Кара Таш", "Али Алан", "Кози Камък"

В западното и югозападно подножие на най-високия връх на хребета Дъбраш - Беслет, който може би съдържа в себе част от етнонима на бесите, са съсредоточени четири значими и проучвани от експедицията ни скални светилища, а именно - Кара таш, Али алан, Селанов бук и известното и преди нашите проучвания скално светилище Кози камък. Мегалитното светилище Селанов бук се намира в непосредствена близост до тракийско и късноантично селище в м. Старото водно стопанство, в поречието на р. Вищерица. Сакрализирана е естествена скална "гъба", която отдолу цялата е надупчена с кръгли, елипсовидни и правоъгълни ниши, така, че наподобява пита от пчелен кошер. На североизток нишата е пробита и преминава в скална арка, над която отгоре се "излива" широк канал, изтичащ от импозантен скален котел. Котелът е изсечен отгоре върху "шапката" на скалната гъба. Култовите площадки в съседство са осеяни с множество вкопавания - жертвеници. Те имат кръгла, елипсовидна или сложно-съставна форма. Имайки предвид символиката на пчелата и пчелния кошер, най-общо този забележителен по своята стойност мегалитен паметник трябва да се свърже с Великата богиня - майка.

Голямото съсредоточване на значими скални светилища в западното и югозападно подножие на вр. Беслет, към които трябва да прибавим и това от Каялийски скали, като че ли подкрепя първоначалната ни хипотеза, че този топоним може да се свърже с етнонима на бесите, а върхът да се мисли като символ на космическата планина (Дерменджиев, Вълев, Калоянов, Шопов 1987/1988: Дерменджиев, В., Вълев, В., Калоянов, П., Шопов, Ст. Първична документация и интерпретиране на скалните вдълбавания в м. "Кози камък", Западни Родопи. - Експедиционен годишник на СУ "Климент Охридски", т. ІІІ-ІV, София, 1987/1988, с. 5-8; Марков, В. Културно наследство и приемственост. наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ Неофит Рилски" 2007).

Rock arch

Скална арка от мегалитното светилище Али алан - Западни родопи

Rock cauldron

Скален котел от мегалитното светилище Али Алан - Западни Родопи

Kara tash

Скално светилище Кара таш

 Niche

Селанов бук. Ниша под скалната гъба. Изсичания наподобяващи пчелна пита.

Rock sponge

Селанов бук. Скалната гъба

Boiler

Селанов бук. Мегалитен котел върху шапката на скалната гъба