Цел на проекта: Осъществяване на мащабни теренни проучвания по проблема за култовата приемственост в българските земи и в Балкано-Анатолийския Регион.

В рамките на проучванията, финансирани от проекта, бяха осъществени теренни изследвания на мегалитни паметници в Рила, Източните Родопи, Централна Гърция и Пелопонес.

През юни 2016 г. беше реализирано мащабно теренно наблюдение на мегалитни паметници в Централна Гърция и Пелопонес. Посетени и изследвани на терен са:

- прочутото в древността скално мистериално светилище край Елевзина;

- две от мегалитните пирамиди в Пелопонес;

- Драконовите къщи, разположени в централната и южна част на о. Евбея, където беше регистрирана забележителна приемственост между по-старите като време скално-изсечени светилища, наследилите ги мегалитни съоръжения, последвано от християнизирането им в лицето на манастира "Св. Илия.

Project 2016 - 4Project 2016 - 5Project 2016 - 6

Project 2016 - 12Project 2016 - 9Project 2016 - 7

Project 2016 - 10Project 2016 - 11Project 2016 - 8

През юли 2016 беше проучван свещеният път в Рила планина, свързващ Атон и Рилския манастир. Теренното проучване показа, че хребетът-вододел между реките Рилска и Благоевградска Бистрица, по който върви трасето на пътя, е осеян с множество скално-изсечени светилища:

- светилищата в региона на Стобските пирамиди;

- трако-римското светилище, посветено на Дионис Сабазий в с. Пороминово;

- скалното светилище "Стъпката" в землището на с. Бараково;

- Крали Маркова стъпка в землищетго на с. Бистрица;

- импозантното скално светилище в региона на Царев връх.

Всичко това свидетелства за сериозна приемственост в религиозно-митологичното мислене между тракийската древност и средновековната българска култура.

Project 2016 - 1Project 2016 - 2Project 2016 - 3

През ноември 2016 е реализирано теренно проучване в района на откритата от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури скално изсечена пирамида в региона на с. Ковил, Крумовградско, в резултат на което бяха регистрирани още два скално-изсечени жертвеника - шарапани за производство на свещено вино на територията на древното свято място. Реализирано е теренно етноложко изследване сред местното /турско като етнос/ население и са записани ценни сведения за народната митология, свързана с импозантното скално-изсечено светилище, разположено между селата Ковил и Джанка. Регистрирана е също така култова приемственост между древното езическо светилище, християнската и мюсюлманската култура тук.

Project 2016 - 13Project 2016 - 14Project 2016 - 15

Project 2016 - 16Project 2016 - 17Project 2016 - 18

В рамките на проекта, Университетският научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури организира и реализира Втори международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики" - мащабен, световен по своя характер научен симпозиум, в който взеха участие учени от университети, научни институти и музеи от САЩ, Канада, Великобритания, Италия, Русия, Португалия, Австрия, Унгария, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Грузия, Индия, Пакистан и България - общо 16 страни от 3 континента.