Проектът "Културно-историческо наследство от земите на тракийските сатри" се разработи и осъществи от интердисциплинарен екип, в който участват Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури; Правно-исторически факултет - катедра Обща история; Факултет по изкуствата - катедра Музика; Национален археологически институт с музей при БАН - секция "Тракийска археология"; Национална астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин"; РИМ - Благоевград; ГИМ Разлог. В екипа са включени също млади учени, асистенти и студенти с изявени научни интереси.

Проектът е в пълен синхрон със стратегията за развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград като отворена, модерна, динамична научно-образователна и социално-културна институция в системата на висшето образование в Югозападна България и съседните региони на Балканите и Югоизточна Европа.

Изследваната научна проблематика е актуална - проучване на наследството на тракийските сатри, най-ревностните пазители на тракийската религия и духовност и притежатели на централното светилище на Дионис - Сабазий.

Реализирането на проекта доведе до значими резултати. На първо място бе изграден научно-изследователски и образователен център за древни култури, в който се концентрираха водещи учени от близки научни области, което от своя страна даде възможност за широко и всеобхватно изследване на проблематиката. Това естествено превърна Центъра в мощно звено за поддържане на интердисциплинарните проучвания в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Осигуреното техническо оборудване със стационарни компютри, лаптопи, камери, диктофони, GPS техника, високо проходим автомобил и др. стимулира научноизследователския и образователния процес.

Конкретните изследователски дейности бяха насочени към:

  • Теренно археологическо изследване на тракийски скални светилища от земите на тракийските сатри в Южен Пирин и Славянка планина;
  • Етноложко изследване на легендарния материал, свързан с топонима Царев връх и прилежащия му регион в Славянка планина и Южен Пирин;
  • Етноложко и фолклорно проучване на календарната празнична система, легенди, предания, обредна народна музика, обредни народни песни от с. Пирин, община Сандански;
  • Теренно наблюдение върху резултатите на гръцките колеги за локализациите им на светилището на Дионис Сабазий в Северна Гърция и свидетелствата за трако-гръцките културни контакти в елинските колонии на тракийския бряг при устията на реките Струма и Места;
  • Презентация на резултатите от последните проучвания на гръцки партньори пред академичната общност в ЮЗУ "Неофит Рислки" - Благоевград
  • Въвеждане на научните открития в преподавания учебен материал, както и изготвянето на учебни и научнопопулярни видео и мултимедийни материали;
  • Публикуване на научните резултати на сайта на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури;
  • Презентация на резултатите от проекта чрез пресконференция, доклади на участниците в проекта и фотоизложби с най-значимите резултати от проучванията.

Не на последно място трябва да се отбележи, че насочването на конкретните изследвания на проекта към една от най-значимите части на културно-историческото наследство от Югозападна България - културното наследство от тракийските сатри има и стратегическата цел не само да разшири и задълбочи изследванията в тази посока, но и да стане една добра основа за развитието на културния туризъм в този регион на България и Балканите.

 

sat 6

sat 5

sat 4

sat 8

sat 9

sat 3

sat 1

sat 2

sat 10

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 1 ЕТАП

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 2 ЕТАП