Zhana Pencheva - koritsa

Монографията "Между греха и наказанието" разглежда дидактични теми от българската християнска монументална живопис: Праведното и неправедното изповедание, Колелото на живота, Смъртта на праведника и Смъртта на грешника, Архангел Михаил взема душата на богатия, Мерило праведно, Магьосниците и другите грешници в Страшния съд, както и особено популярните визуализирани наказания на грешниците в Ада. Това са новопоявили се сюжети през Възраждането, интерпретирани предимно от късните представители на Банската художествена школа - Михалко Голев, Димитър Сирлещов и техните помощници.

Изследването на стенописната украса на включените в монографията църкви от Югозападна България са осъществени през 2019 г. от екип преподаватели от катедра "Културология" при Факултет по изкуствата на Югозападния университет "Неофит Рилски", в рамките на Национална научна програма "Културнo-историческо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР).