Spasova - Sakralno prostranstvo 1

 

Резюме

Монографията "Сакрално пространство и обредна система" представя част от теренния етнографски материал, записан през първите две десетилетия на 21 век в рамките на комплексните експедиции по Национална интердисциплинарна научна програма "Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила", реализирана от Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към Югозападен университет "Неофит Рилски". Целта на изследването е да се направи анализ на сакралната география и свързаните с нея обредна система и вярвания на изследваните на терен селища от Пиринския край, основно от долината на р. Места на базата на записания теренен етнографски материал.

Изложението е структурирано в Увод, три глави, Заключение, Библиография, Списък на информаторите и Албумна част.

В първа глава - "Сакрално пространство и селищна система" - е разгледана сакралната география около селищата по долината на р. Места, изразена в определението наш'то село е оградено от светци. Обърнато е внимание на затвореността на населението в рамките на землището и на стремежа всички нужди да бъдат задоволявани от затвореното натурално стопанство като база, върху която се гради осмислянето на територията и оформянето на сакралния пръстен от светци. Представена е сакралната география на изследваните селища, на базата на която се обръща внимание на проявленията на сакралното в образите на стопан-покровител, сънища, видения за светци и т.н. Курбаните в рамките на сакралното пространство на черковищата са анализирани като съвместно хранене на местната общност със стопана-покровител. Накрая е обърнато внимание на обредните хорá около оброка и обредните обиколки на сакралните обекти около селището като делимитизация на усвоената територия.

Във втора глава - "Върхове, черковища и обреди в метеорологичен аспект" - са анализирани черковищата по високите върхове в землищата на изследваните селища. Високата планина и върховете са разгледани като символ на космическата планина, която в по-мащабен план е свързана с поклоннически движения, засвидетелствани и през 19 век, превръщащи посетителите в половин хаджии. На локално ниво е обърнато внимание върху почитането на важните за местното население светци и празници по високите върхове в землищата, разгледани във връзка с метеорологичния им аспект.

Трета глава  - "Пролетен празничен цикъл и обредна система" - е концентрирана върху календара и периодите, които се оформят през пролетния празничен цикъл, тъй като голяма част от празниците, особено тези с най-голямо местно значение, определяни като по-важни от Великден, са част именно от пролетните месеци април, май и юни. Анализът продължава с фолклорните реликти на архетипа свещен брак и обредите за ергенска и моминска инициация по време на изследваните пролетни празници.

В Заключението са обобщени основните тези и изводи, формулирани в трите глави на монографията. Албумната част илюстрира някои от коментираните свети места и празнично-обредни практики.