Satvorenieto v obrazi

 

 

 

 

 

Резюме

 

Предложеното изследване е изградено основно върху теренни проучвания на възрожденски православни църкви от Югозападна България с паралели от цялата българска етническа територия. Проучването акцентира на един основен проблем от християнската религия, актуален за възрожденския човек, а именно: въпроса за произхода на човека, в това число и произхода на земята, небесните тела и природата. При проследяването на Шестоднева в българските визуални изкуства през Възраждането широко се интерпретира тематиката, свързана с историята на първите хора - Адам и Ева в Рая и извън него, началото на човешкия род и съдбата на Каин и Авел с акцент на нравствените моменти, поднесени с голяма доза дидактичност.

Изследването е структурирано в Увод, три основни глави, Заключение, Библиография на използваната литература, Списък с паметниците и Албумна част.

Проследено е развитието на "Историята на Адам и Ева" в европейското и българското изкуство, като се акцентира на паметниците от Югозападна България. В следващите две глави хронологически са разгледани основните сюжетни епизоди, свързани с живота на прародителите в Рая и на земята след тяхното изгонване. Тази структура дава максимална възможност за проследяване на настъпилите промени в българското изобразително изкуство и конкретно на неговите визуализации в разглеждания регион.

Към изследването е приложена Албумна част от 221 образци, които онагледяват със снимков материал предложената проблематика.

Проучванията са резултат от националната програма КИННПОР, която даде възможност за изследване и каталогизиране на редица неизвестни и слабо проучени паметници на територията на Югозападна България. Проучванията се осъществяват с подкрепата на Неврокопската епархия, енорийските свещеници в епархията и представителите на местните кметства, както и мои колеги, на които изказвам своята благодарност.

 

На корицата: Сътворението на света от църквата "Св. Димитър" в с. Балдево

 

Автор: Жана Пенчева
ISBN 978-954-00-0284-2
Издателство: Университетско издателство "Неофит Рилски"

 

Монографията е реализирана с финансовата подкрепа на Националната програма "Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие" на Министерството на образованието и науката.