Kултурно-исторически, археологически, археоастрономически и етноложки аспекти

Изследването и съхраняването на културното наследство и националната идентичност е един особено важен проблем както в национален, така и в общоевропейски план. Това е един от основните пътища за обогатяването на културното многообразие на обединена Европа. В тракийската култура от Югозападна Тракия в древността  особено важно място заемат тракийските беси.  Те са едно от най-големите и най-могъщи тракийски племена, населяващо високите сурови и снежни планини на Югозападна Тракия - Западни Родопи, Южна Рила и Пирин. Храбри и свободолюбиви бесите са известни в древността още като пазителите на тракийска религия. Бащата на историята - Херодот твърди, че точно те са свещенослужителите от прочутото в античността тракийско светилище на Дионис-Сабазий. Според по-късната антична писмена традиция, в него била предсказана съдбата на Александър Велики и Октавиан Август, че ще станат владетели на света. Досегашните проучвания в рамките на националната и международна научноизследователска програма "Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила", на която ЮЗУ "Неофит Рилски" е инициатор и домакин от 10 години, показват една изключителна наситеност със значими тракийски светилища в изследвания регион. Няколко от тях, каквито са тези от Поповото езеро в Централен Пирин, Царев връх в Южна Рила и Бабяшка чука в Западните Родопи имат характеристиката на централни и особено значими култови средища на тракийските беси.  Култови средища, които успешно могат да се впишат в хипотезата за възможна локализация на прочутото в древността тракийско светилище на Дионис Сабазий. Всичко това ни приближава към една особено значима научна цел - локализирането и проучването на едно от най-прочутите прорицалища в античния свят, разположено в Западните Родопи. Резултат, който би имал не само забележителни научни и културни, но и значими стопански измерения. Активното развитие на културния туризъм би подобрило в значителна степен условията за поминък и качеството на живот в този планински регион, изпитващ сериозни проблеми в това отношение.

project2010_01

Към всичко това трябва да се прибави и варварското разрушаване на изследваните паметници от неконтролируема иманярска инвазия. Считаме, че всичко това прави предлаганият проект значим, конкурентен и актуален. Към тези научни резултати на изследователския екип реализиращ този проект, днес обединен в новосъздадения Университетски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски", трябва да се добавят и множеството езикови източници, легенди и народни обредни практики, свързани с древните светилища на тракийските беси от изследваната територия. Те също представляват богат материал от нематериалното културно наследство и биха могли да се превърнат в мощен ресурс за развитието на културния туризъм в региона. Всички тези обнадеждаващи за нашата наука резултати налагат разширяването и задълбочаването на проучванията върху наследството от древнотракийските светилища в Западните Родопи. Изследванията досега показват значителна концентрация на скални арки, които имат характеристиката на древни тракийски астрономически обсерватории. Това налага  продължаването и задълбочаването на изследванията в тази посока. Необходимо е пълно обхождане на най-значимите открити от нас мегалитни светилища от територията на тракийските беси - главно от рида Дъбраш, и тяхното прецизно документиране. На това е посветена първата година от теренните проучвания по този проект.

project2010_02

Досегашните ни изследвания в Западните Родопи показват също, че се очертават два значими културно-исторически региона със засилена сакрална натовареност и със забележителна култова приемственост. Единият около връх Персенк и Чудните Мостове и другият в региона на Бачковския манастир, Кръстова гора и рида Добростан. Тази е причината да съсредоточим усилията на екипа ни, съответно през втората и третата година там. Успешното реализиране на проекта естествено предполага поставянето и дискутирането на новооткритите паметници в един широк сравнителен план на древното културно-историческо наследство в този регион на Балканите и като част  от Източното Средиземноморие. В тази връзка, проектът предвижда изследователската програма да завърши през 2012 г. с един значим международен симпозиум, посветен на древните религии и култови практики от Източното Средиземноморие. Материалите от него ще  бъдат издадени като самостоятелен том на Годишника на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури.

project2010_03

Осъществяването на този проект обединява усилията на един екип от разнообразни специалисти - културолози, историци, археолози, етнолози, археоастрономи от ЮЗУ "Н. Рилски", партньорите ни от Археологическия институт с музей при Българската академия на науките, Регионален етнографски музей - Пловдив, Народна астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин", Институт за слънчево-земни изследвания при БАН както и колегите ни от чужбина в общата цел за продължаване и задълбочаване на научните изследвания посветени на тракийската религия и духовност като цяло.

project2010_04