Палатски връх е разположен в Малешевската планина, югозападно от с. Палат, общ. Струмяни. Върхът се откроява ярко на терена, особено от долината на р. Струма, със своята конусовидна форма и скалист връх. В най-високата му част се наблюдава неголяма скална площадка, по западния и северния ръб на която личат скално-изсечени жертвеници - днес силно изветрени. В наши дни там е разположен параклисът "Св. Спас", свидетелство за култовата приемственост и превръщането на езическото мегалитно светилище в християнски обект.

Palatski 1Palatski 3

При етнографските проучвания, проведени в Палат през 2013 г., бяха записани интересни подробности за почитането на Спасовден на Палатски връх в миналото. Приготовленията за отбелязването му започвали вечерта преди празника, когато се колят курбаните. Всяко семейство се стараело да си набави мъжко яре, тъй като на Палатски връх можело да се отиде единствено с изпечено ярешко месо за курбан на св. Спас. В жертва се принася яре, а не агне, защото в представите на местното население св. Спас е дяволит, а "ярето и козата спадат към гяволията".

Palatski 2Palatski 4

Самият празник започвал с литургия в селската църква, след която се тръгва към върха. Непосредствено под върха има заравнена площадка, на която жителите на Палат сядали по родове и нареждали празничната трапеза. Свещи се палели на специално избрано за целта място, в близост до съвременния параклис, като се поставяли директно върху камъните.

Интересен и очакван от всички присъстващи в миналото обред, изпълняван на върха е "кланянето на младите булки". Встъпилите в брак през последния сватбен сезон невести се събирали в най-високата част на Палатски връх, хващали се една за друга и се кланяли в източна посока под съпровод на кратка обредна песен. Кланяли се на св. Спас и по този начин му показвали, че "го слушат".

Теренните проучвания в с. Палат са част от реализирането на проекта "Европейски приказки и легенди" на територията на Община Струмяни (20-23.08. 2013 г.) от Сдружение "Юни Партнерс", в сътрудничество с Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ "Неофот Рилски" - Благоевград, катедра "Културология" и община Струмяни.

Снимките са заснети в рамките на същото теренно проучване.

Palatski 5Palatski 6

Palatski 9Palatski 10

Palatski 7

 

Литература

Спасова, Д. (2021). Сакрално пространство и обредна система. Благоевград: УИ "Неофит Рилски". Свали от ТУК

Spasova, Д. (2020). Meteorological Beliefs Related to the Veneration of High-Mountain Christian Holy Sites in Southwestern Bulgaria. In: Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium. Blagoevgrad: Neofit Rilski Universit Press Свали от ТУК

Спасова, Д. (2014). Спасовден в празнично-обредната система на с. Палат В: Наука, образование, изкуство - Годишник на Съюз на учените Благоевград стр. 98-103.