Мегалитно тракийско Светилище в циркуса на Поповото езеро - Централен Пирин

Непосредствено западно, срещу скалните светилища Митровица и Острец от Западните Родопи, високо, на повече от 2200 м. н.в. в Пирин е разположена кръглата сакрализирана в Древна Тракия територия на циркуса на Поповото езеро. До нея се е стигало вероятно от долината на Места по поречието на р. Ретиже, извираща от циркуса. По поречието ù бяха регистрирани няколко значими мегалитни светилища. На източният бряг на Поповото езеро беше открит импозантен по размерите си мегалитен жертвеник с форма на обърната пресечена пирамида. Два улея извеждали свещената течност оттук върху по-ниска площадка, маркирана с две елипсовидни и едно кръгло вкопаване. Керамиката, открита в съседство, е ръчно изработена и датира най-общо от втората половина на І хил. пр. Хр.  В северната периферия на циркуса, при Долното Полежанско езеро, в самото подножие на вр. Мангър тепе / вр. Полежан беше регистриран импозантен по размерите си каменен трон. Той е ориентиран точно на запад. Край него върху едри каменни блокове се наблюдават кръгли ями-жертвеници. Керамичния материал, открит наоколо, е преотложен. Той е твърде оскъден. Състои се от ръчно изработена тракийска керамика, датираща от І хил. пр. Хр. и от няколко фрагмента късноантична керамика. Непосредствено пред каменния трон са разположени огнищата, функционирали чак до средата на ХІХ век. Тук са  принасяни в жертва  овни. По легендарни данни традиционните култови практики били поддържани от поклонници - християни и мюсюлмани от Беломорието и цялата югоизточна част на Балканския полуостров. Поклонниците идвали с вярата, че подобно на своите бащи и деди, ще станат "хаджии". Факт, който подсказва за особено значим култов център, оставил трайни следи в традиционната памет и култови действия. Неговото  начало, както недвусмислено сочат археологическите материали, а и античните следи в богатия легендарен материал, трябва да се търси в тракийската древност(Марков, В. Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ Неофит Рилски" 2007).

Cirque

Циркусът на Поповото езеро

Rock hewn altar

Скално изсечен жертвеник на източния бряг на Поповото езеро

Rock hewn altar near

Скално изсечен жертвеник край Поповото езеро

Rocky clearing

Скални изсичания в подножието на тракийския жертвеник край Поповото езеро

Megalithic throne

Мегалитен трон от циркуса на Поповото езеро

Thracian ceramics

Тракийска керамика от източния бряг на Поповото езеро