Мегалитното светилище Кара кая (Черната скала) е разположено в Западните Родопи край изворите на р. Вищерица. Скалната пирамида на Кара кая доминира над околните родопски върхове, поради което представлява естествен природен код на космическата планина и по-точно на нейната най-сакрална небесна част.

Piramidakara kaya 3
Скалната пирамида на върха

На върха на скалната пирамида има изсичания с формата на огромни "конски стъпки", а в съседство с тях - огромен скален жертвеник. В подножието на пирамидата от север е разположена скална площадка, на която личат следи от значителна като размери архитектурна сграда, датираща от елинистическата и трако-римската епоха. Сградата е служела за мистериални цели, вероятно посвещения. При теренните проучвания установихме, че е напълно унищожена от иманярската инвазия.

kara kaya 2kara kaya 1
Жертвеник с форма на конска стъпка                                             Скално изсечен жертвеник на върха

Под скалната пирамида в посока запад е разположено следващото - трето ниво на светилището. Тук се наблюдава скулптиран фрагмент от огромна конска челюст, като каменния блок е маркиран с жертвеник за възлияния. На следващото четвърто ниво от мегалитния комплекс се натъкнахме на естествена скала с форма на предната част на нос на каменна ладия, насочена в посока запад към залеза на слънцето. Върху нея също е регистриран кръгъл жертвеник за възлияния, издълбан в скалата. Би могло да се мисли, че става въпрос за един природен код на слънчевата ладия, насочена към страната на залеза и смъртта, през която трябва да премине тракийския династ, за да получи божествено безсмъртие. Паметникът намира културно-исторически паралел в слънчевата ладия в стелите от Разлог.

Jertvenik-konska chelust Jertvenik-ladiq
Мегалитен жертвеник с форма на конска челюст                            Скален жертвеник с форма на ладия

В югозападното подножие на Кара кая, на източния бряг на р. Вищерица е разположен внушителен скален жертвеник - огромен скален къс с форма на риба. По гърба на жертвеника, както и по близкия скален блок се наблюдават множество плитки кръгли вкопавания. Пряката визуална връзка, която съществува от "гърба" на огромната каменна "риба" със скалната пирамида на Кара кая е свидетелство за това, че този мегалитен жертвеник е част от сакралната територия на Кара кая. Чрез него е отбелязана позицията долу, край реката, което от своя страна подсказва за наличието на култови практики с хтонична насоченост.

kara kaya 4Skalen jertvenik-riba
Скален жертвеник край р. Вищерица с форма на риба

ArkaTrakiiska keramikaIzsledovaatelski ekip
Скална арка при р. Вищерица                           Тракийска керамика                                        Изследователският екип на върха на Кара кая

 

Литература

Генов 2018: Антон Генов. Обожествената природа /Скални светилища от Рила, Родопите и Пирин/. Велико Търново.

Гоцев 2008: Алексей Гоцев. Проучвания на тракийските светилища в Западните Родопи. В: Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда. ред. М. Тонкова, Ал.Гоцев. София. стр. 194-135

Гоцев 2003: Алексей Гоцев. Проучване на тракийски култови центрове от I-во хилядолетие пр.н.е. в Западните Родопи /по археологически данни. В: Сакралното пространство в Древна Тракия. Благоевград.

Марков 2010: Васил Марков. Древнотракийско наследство от българската народна култура.

Марков 2009: Васил Марков. Културно-историческо наследство от култа към змията-змей в земите на тракийските сатри. Благоевград

Марков 2007: Васил Марков. Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград. стр. 236-248

Yankov, Markov 2004: Yankov,A., Markov, V. The Holy Spirit Holiday in the village of Novo Lyasky, Gotze Delchev Region. - In: Art and Culture with no Limits. Blagoevgrad: Neofit Rilski, 2004, p. 45-60