Мегалитното светилище Кара кая (Черната скала) е разположено в Западните Родопи край изворите на р. Вищерица. Скалната пирамида на Кара кая доминира над околните родопски върхове, поради което представлява естествен природен код на космическата планина и по-точно на нейната най-сакрална небесна част. От светилището се открива 360-градусова панорама, позволяваща визуални връзки със светилищата в подножието на Беслет, както и с това на връх Бабяк на север и връх Митровица над долината на река Места.

Piramidakara kaya 3
Скалната пирамида на върха

На върха на скалната пирамида има изсичания с формата на огромни "конски стъпки", а в съседство с тях - огромен скален жертвеник. В подножието на пирамидата от север е разположена скална площадка, на която личат следи от значителна като размери архитектурна сграда, датираща от елинистическата и трако-римската епоха. Сградата е служела за мистериални цели, вероятно посвещения. При теренните проучвания установихме, че е напълно унищожена от иманярската инвазия.

kara kaya 2kara kaya 1
Жертвеник с форма на конска стъпка                                             Скално изсечен жертвеник на върха

Под скалната пирамида в посока запад е разположено следващото - трето ниво на светилището. Тук се наблюдава скулптиран фрагмент от огромна конска челюст, като каменния блок е маркиран с жертвеник за възлияния. На следващото четвърто ниво от мегалитния комплекс се натъкнахме на естествена скала с форма на предната част на нос на каменна ладия, насочена в посока запад към залеза на слънцето. Върху нея също е регистриран кръгъл жертвеник за възлияния, издълбан в скалата. Би могло да се мисли, че става въпрос за един природен код на слънчевата ладия, насочена към страната на залеза и смъртта, през която трябва да премине тракийския династ, за да получи божествено безсмъртие. Паметникът намира културно-исторически паралел в слънчевата ладия в стелите от Разлог.

Jertvenik-konska chelust Jertvenik-ladiq
Мегалитен жертвеник с форма на конска челюст                            Скален жертвеник с форма на ладия

В югозападното подножие на Кара кая, на източния бряг на р. Вищерица е разположен внушителен скален жертвеник - огромен скален къс с форма на риба. По гърба на жертвеника, както и по близкия скален блок се наблюдават множество плитки кръгли вкопавания. Пряката визуална връзка, която съществува от "гърба" на огромната каменна "риба" със скалната пирамида на Кара кая е свидетелство за това, че този мегалитен жертвеник е част от сакралната територия на Кара кая. Чрез него е отбелязана позицията долу, край реката, което от своя страна подсказва за наличието на култови практики с хтонична насоченост.

kara kaya 4Skalen jertvenik-riba
Скален жертвеник край р. Вищерица с форма на риба

ArkaTrakiiska keramikaIzsledovaatelski ekip
Скална арка при р. Вищерица                           Тракийска керамика                                        Изследователският екип на върха на Кара кая

 

Литература

Генов, Антон (2018). Обожествената природа. Скални светилища от Рила, Родопите и Пирин. Велико Търново: Фабер

Гоцев, Алексей (2003). Проучване на тракийски култови центрове от I-во хилядолетие пр.н.е. в Западните Родопи /по археологически данни. В: Сакралното пространство в Древна Тракия. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"

Марков, В. (2010). Древнотракийско наследство от българската народна култура. Велико Търново: Фабер

Марков, В. (2009). Културно-историческо наследство от култа към змията-змей в земите на тракийските сатри. Благоевград: УИ "Неофит Рилски"

Марков, В. (2007). Културно наследство и приемственост Наследството от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ "Н. Рилски"

Марков, В., Ал. Гоцев, А. Генов, Д. Спасова, Ан. Ифандиев (2021). Мегалитни светилища от Югозападна България. Благоевград. УИ "Неофит Рилски". Свали от ТУК